حراست
حرکت، استراتژى و نحوه عملکرد حراست در دانشگاه بر اساس سیاست گذاریها و رهنمودهاى تولیت آستان‏ قدس رضوى حضرت آیت الله واعظ طبسى (دامت برکاته) تنظیم گردیده است.
۱۳۹۲-۰۶-۰۴

اهم فعالیتها

حرکت، استراتژى و نحوه عملکرد حراست در دانشگاه بر اساس سیاست گذاریها و رهنمودهاى تولیت آستان‏ قدس رضوى حضرت آیت الله واعظ طبسى (دامت برکاته) تنظیم گردیده است که با هماهنگى و دستور نماینده مستقیم معظم له یعنى ریاست محترم دانشگاه با لحاظ قراردادن و تطبیق وظایف با محیط حوزوى و آستان‏ قدس مورد توجه و دقت نظر می باشد. حراست دانشگاه بر اساس شرح وظایف تعیین شده در سه محور حفاظت پرسنل، حفاظت اسناد، حفاظت فیزیکى فعالیت می نماید و اهم آنها در هر یک از محورها به شرح ذیل است:

الف. حفاظت پرسنل (کلیه نیروهاى انسانى اعم از اساتید، کارکنان و دانشجویان)

 •  پیگیرى مستمر وضع حراستى دانشگاه و رسیدگى بر کار عوامل انتظامى و نیز تهیه گزارشات مورد لزوم.
 •  دادن آگاهى به موقع از نفوذ و توطئه احتمالى عوامل بیگانه و ضد انقلاب داخلى و خارجى به ریاست.
 •  جمع ‏آورى اخبار و گزارشات رسیده و ارائه خدمات اطلاعاتى در زمینه عوامل ایجاد کننده نارضایتى به مقامات.
 •  تشکیل پرونده حفاظت پرسنل و ایجاد بایگانى محرمانه.
 •  استعلام و پاسخ به استعلامات در مورد پرسنل.
 •  صدور کارت شناسایى و تردد جهت پرسنل.
 •  دعوت و ارشاد افراد خاطى بر حسب مورد.
 •  کنترل و مراقبت افراد مظنون.
 •  شناسایى و پیشگیرى از وقوع بحرانها.
 •  انجام کلیه امور تحقیقاتى. 


ب. حفاظت اسناد و مدارک

 •  طبقه ‏بندى اسناد و مدارک بر حسب درجه اهمیت و حساسیت با نظر تهیه کننده سند.
 •  ایجاد بایگانى منظم موضوعى و پرسنل و تعیین چگونگى نگهدارى و حراست از اسناد.
 •  برنامه ‏ریزى و تأمین موجبات لازم در زمینه امور حفاظتى اسناد طبقه ‏بندى شده.
 •  استقرار سیستم مناسب جهت حراست و حفاظت از مدارک محرمانه، مخازن سؤالات.
 •  تهیه و تنظیم، تکثیر و نسخه ‏بردارى نامه ‏هاى طبقه ‏بندى شده، دستورالعمل‏ها با نظر مسؤول مستقیم.
 •  انجام اقدامات لازم در جهت جلوگیرى از افشاء غیر مجاز مذاکرات و صورت جلسه ‏ها.
 •  تهیه و تنظیم سیستم مطمئن بایگانى، ارسال مراسلات و گردش اسناد.
 •  دریافت اسناد و مدارک محرمانه واصله از سازمانهاى مختلف و حراست از آنها بر اساس مقررات مربوط. 


ج. حفاظت فیزیکی

 •  اقدامات تأمینى و حفاظتى اماکن و انجام هماهنگی لازم با حراست آستان‏ قدس و اماکن در امورات ساخنمان دانشگاه.
 •  ارتقاء توان کیفى نیروهاى حفاظتى از طریق آموزش.
 •  حفظ و مراقبت از اموال متعلق به بیت المال.
 •  ارائه راهکارهاى علمى به منظور پیشگیرى از حوادث احتمالى.  
 •  ایجاد نظم و انضباط در محیط به منظور تسریع امور جارى.
 •  کنترل خروج اموال متعلق به سازمان با فرم مخصوص.
 •  صدور مجوز تردد پرسنل در ساعات ادارى با برگ مرخصى و یا مأموریت.
 •  صدور مجوز تردد ارباب رجوع و کارگران امور ساختمانی به ساختمان.
 •  آموزش امورات حفاظتى به رانندگان وسایل نقلیه.
 •  هماهنگى با نیروى انتظامى در حفاظت آزمون و دیگر موارد لزوم.
 •  حفاظت از مخازن اصلى و فرعى و توزیع سؤالات امتحانى و آزمون‏ها.
برچسب ها:
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید