حجت الاسلام دکتر حسن خرقانی
دکترای علوم قرآنی و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی
دانشیار گروه علوم قرآنی و حدیث

تلفن: 313 داخلی 05132218990 پست الکترونیکی: h.kharaghani@gmail.com نشانی: حرم مطهر، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ساختمان شماره 2

 • سوابق تحصیلی
  نوع تحصیلات مقطع رشته حوزه / دانشگاه سال اخذ/ مدت
  حوزوی سطح 4 فقه و اصول حوزه علمیه مشهد 8 سال
  دانشگاهی کارشناسی علوم قرآنی و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی 1375
  کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه علوم اسلامی رضوی 1375
  کارشناسی ارشد علوم قرآنی و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی 1379
  دکتری علوم قرآنی و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی 1389

  اساتید دروس حوزوی:

  حجت الاسلام والمسلمین سید محمد موسوی نژاد، حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن ربانی، حجت الاسلام والمسلمین محمد مروارید، آیت الله رضا زاده، آیت الله میرزا علی فلسفی، آیت الله مرتضوی، آیت الله اشرفی شاهرودی، آیت الله مهدی مروارید.

  اساتید علوم قرآن و حدیث:

  علامه محمد هادی معرفت، استاد محمد علی مهدوی راد، استاد کاظم مدیر شانه چی، دکتر سید محمد باقر حجتی، آیت الله محمد واعظ زاده خراسانی، دکتر مرتضی ایروانی، آیت الله محمد مهدی آصفی.

 • دروس تدریسی
  • ادبیات عرب ( صرف، نحو، بلاغت).
  • اصول فقه (اصول فقه مظفر، رسائل شیخ انصاری).
  • فقه (شرح لمعه).
  • علوم قرآنی 5-1
  • تاریخ قرآن 2-1
  • تاریخ تفسیر 3-1
  • تفسیر عمومی 2-1
  • تاریخ حدیث 2-1
  • تأثیر قرآن بر علوم ادبی.
  • قصص قرآن
  • روشها و گرایشهای تفسیری
  • تفسیر اثری
  • فنون ادبی و هنری قرآن کریم
  • تفسیر موضوعی
  • تفسیر تطبیقی
  • مفردات قرآن 1-2
  • تاریخ قرائات
 • مراکز تدریس
  • دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
  • جامعه المصطفی العالمیه
  • دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی
  • مدرسه اسلام شناسی حضرت زهرا(س)
  • برخی مدارس علمیه
 • سوابق پژوهشی

  پایان نامه ارشد

  • هماهنگی و تناسب در ساختار قرآن کریم

   

  رساله دکترا

  • زیبا شناسی قرآن

   

  کتابها و ترجمه ها
  •    هماهنگي و تناسب در ساختار قرآن كريم, چاپ اول, نشر قلمرو، تهران، 1380.
  •    قرآن و زيبايي شناسي، مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1391، چاپ دوم 1394.
  •    زيبا شناسي قرآن از نگاه بديع، مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1392.
  •    جريان شناسي تفاسير فقهي (مشترک)، مشهد، دانشگاه علوم اسلامي رضوي1390. 
  •    علوم بلاغی و زیبایی¬شناختی قرآن 1، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1398. 
  •    علوم بلاغی و زیبایی¬شناختی قرآن 2، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1398. 
  •    نقد شبهات پيرامون قرآن كريم, آیت الله محمد هادي معرفت, قم, مؤسسه فرهنگي تمهيد، چاپ اول، 1385. (ترجمه فصل پنجم، اين بخش با عنوان قصه در قرآن نيز در پاییز 87 منتشر شده است).
  •    ترجمه التمهيد في علوم القرآن ج3، آیت الله محمد هادی معرفت، چاپ اول، قم, مؤسسه فرهنگي تمهيد، پاییز 1392.  
  •    تأویل قرآن در رویکردها و اندیشه ها (ترجمه التاويل في مختلف المذاهب والآراء، استاد آيت الله معرفت) قم، مؤسسه فرهنگي تمهيد، چاپ اول، بهار 1394.


  مقالات  
  •    مفاهیم زیبایی‌شناختی در قرآن، فصلنامۀ علمی- پژوهشی مطالعات اسلامی دانشگاه فردوسي مشهد، شمارۀ 80 ،تابستان87.  
  •    فراهنجاری های ادبی در فواصل آيات و تفسيرهاي زيبا شناسانه و معنا شناسانة آن، دو فصلنامه علمی- پژوهشی علوم قرآن و حديث دانشگاه فردوسي مشهد، شماره 3/87، پاییز و زمستان90.  
  •    جستاري در باب ايهام و آرايه هاي ايهام آميز در قرآن ، آموزه هاي قرآني، شماره 12، زمستان 89.  
  •    باز كاوي تفسير فقهي  احكام القرآن جصّاص، آموزه هاي قرآني، شماره13، بهار و تابستان 90.  
  •    ديدگاه‌ علامه طباطبایی در حوزه زيبايي شناسي و اخلاق، پژوهشهاي قرآني, شماره 68، زمستان90.  
  •    جستاري در تکرار بندهاي قرآني، دو فصلنامه علمی پژوهشی قرآن شناخت، شماره 9، بهار و تابستان 91.  
  •    شواهد قرآني روايات باب کبر اصول کافي، آموزه هاي قرآني، شماره17، بهار و تابستان 92. (مشترک)
  •    نقش قرینۀ مقابله در تفسیر قرآن، آموزه هاي قرآني، شماره19، بهار و تابستان 93. (مشترک).
  •    سنجش باب شکر کافی با قرآن، آموزه هاي قرآني، شماره 22، پاییز و زمستان 94 . (مشترک)
  •    عوامل پدیدآورندۀ ضرب آهنگ در قرآن، پژوهشهاي قرآني، شماره 84، پاييز و زمستان 96. 
  •    واکاوی مفاد «باید عمومی» و پیامدهای آن در نظریۀه اعتباریات علامه طباطبایی، پژوهشنامه کلام، دوفصلنامه علمی پژوهشی جامعۀ المصطفی العالمیه، شماره 7 پاییز و زمستان 1396. (مشترک). 
  •    دلالت اشاره و شیوه برداشت مبتنی برآن در قرآن، آموزه هاي قرآني، شماره29، بهار و تابستان 98. (مشترک)
  •    بررسی فقهی جرم رشوه با تأکید بر قرآن کریم، مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق، دوفصلنامه علمی ترویجی جامعۀ المصطفی العالمیه، شماره 35 بهار و تابستان 1396. (مشترک).
  •    همگون سازی آوایی و اثر آن در اختلاف قرائات، دوفصلنامه علمی ترویجی جامعۀ المصطفی العالمیه، شماره 10 بهار و تابستان 1397. 
  •    ناهمسانی اصول انگیزش در منظومۀ معرفتی قرآن و پارادایم غربی آن، فصلنامۀ علمی مشکوۀ، شمارۀ 142، بهار 98. (مشترک( 
  •    انسجام ساختاری قرآن، دانشنامه علوم قرآنی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1396.  
  •    انسجام محتوایی قرآن، دانشنامه علوم قرآنی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1396.  
  •    اهداف و مقاصد سوره های قرآن کریم، دانشنامه علوم قرآنی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1396. (مشترک)
  •    قرآن كريم چشمه ساز زيبايي شناسي، پژوهشهاي ميان رشته اي قرآن كريم، سال اول، شماره سوم، تابستان 88.  
  •    بررسی عوامل دستیابی به سلامت روان از منظر قرآن کریم، دوفصلنامه تخصصی پژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم، شماره14، بهار و تابستان 95. (مشترک)
  •    الگو پذیری خطبه قاصعه نهج البلاغه از قرآن کریم با رویکرد بینامتنیت، فصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی، شماره 9، بهار 97. (مشترک)
  •    مقدمه اي بر علوم قرآني, پژوهشهاي قرآني, شماره 18 ـ 17, بهار و تابستان 78.  
  •    وحياني بودن ساختار قرآن, پژوهشهاي قرآني, شماره 20 ـ 19, پاييز و زمستان 78.  
  •    تناسب ميان سوره‌ها: پژوهشهاي قرآني, شماره 22 ـ 21 , بهار و تابستان 79. 
  •    آيه و ساختار آن, فصلنامه بينات, شماره 29, بهار 80.  
  •    تناسب در آغاز و انجام آيات قرآن, انديشه حوزه شماره 13, تابستان 77.  
  •    درآمدي بر بحث سوگند در قرآن, مجلّه تخصّصي دانشگاه علوم اسلامي رضوي‌ شماره 1, پاييز 80.  
  •    حكمتهاي سوگند در قرآن , مجلّه تخصّصي دانشگاه علوم اسلامي رضوي‌ شماره 11 ,‌ بهار 83.  
  •    امام رضا (ع) و رسالت تبيين قرآن , مجلّه تخصصي دانشگاه علوم اسلامي رضوي‌ شماره 14، زمستان 83.  
  •    ‌آرايه ترتيبي در قرآن مجيد, مجله تخصصي دانشگاه علوم اسلامي رضوي‌ شماره 17, پاييز 84.  
       التمهید و جایگاه آن در میان آثار قرآن پژوهی، مجله تخصصي دانشگاه علوم اسلامي رضوي‌ شماره 26،زمستان86.   
  •     اعجاز بیانی قرآن، معرفت قرآنی، یادنگار آیت الله محمد هادی معرفت (ره) ، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی، 1387، ج3، ص535-571.  
  •     قصص قرآن از منظر استاد معرفت، معرفت قرآنی، یادنگار آیت الله محمد هادی معرفت (ره) ، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی، 1387، ج3، ص709-722.   
  •    تضادها و تقابلهاي هنري در قرآن كريم، مجله تخصصي دانشگاه علوم اسلامي رضوي‌ شماره 30 زمستان 87.   
  •    گونه شناسی و زیبایی شناسی هماهنگی های واژگان در قرآن، «شمع جمع؛ ارج نامه استاد محمدعلی مهدوی راد»، اسفند 91.   
  •    سلسله مقالات «بديع در آيينه قرآن» (شش مقاله)، نشريه داخلي دانشگاه علوم اسلامي رضوي ويژه علوم و معارف قرآني، شماره‌هاي 1 تا 6، بهار 75 تا تابستان 77.   
  •    زيبايي سبك قرآن و پيشينه زيبايي شناسي آن، همايش قرآن حقوق و سياست، دانشگاه آزاد اسلامي، اسفند 89 .  
  •    آثار هنري در قرآن کريم، همايش تجلي قرآن در هنر و معماري، دانشگاه آزاد اسلامي، دانشكده هنر و معماري, 4/12/90.  
  •    ویژگیهای واژگان قرآنی، گسترۀ معنائی حلم در لغت و حدیث (مشترک) و واکاوی معنای ایمان (مشترک)، نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی، دانشگاه یاسوج، اردیبهشت 95.
  •    واج آرایی و واژه آرایی در نهج البلاغه، نخستین همایش ملی نهج البلاغه و علوم ادبی، اردیبهشت 96 دانشگاه مازندران.  
  •    . The Revelatory Nature Of The Quranic Structure , Quranic Scinces And Sheii Exegesis, ICAS Press London 2017. 

 • راهنمایی پایان نامه
  عنوان پایان نامه مقطع / سطح حوزوی
  ساختار آیات پایانی قرآن کریم کارشناسی ارشد
  ساختارشناسی سوره های عنکبوت و روم کارشناسی ارشد
  بررسی تطبیقی روش تفسیری نورالثقلین و درالمنثور سطح 3 حوزه
  رابطه انسان با خود، خدا، مردم و طبیعت در صحیفه سجادیه کارشناسی ارشد
  زیبایی شناسی سوره مبارکۀ مریم کارشناسی ارشد
  زیبایی شناسی و تصویر آفرینی در سورۀ الرحمن کارشناسی ارشد
  بصیرت از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه کارشناسی
  اصول تربیت در هفت سال اول زندگی از منظر آیات و روایات کارشناسی ارشد
  بررسی و تحلیل روایات تفسیری امام رضا ع سوره های نور تا عنکبوت کارشناسی ارشد
  نقش قرآن در ایجاد تحول فرهنگی در عرصه روابط اجتماعی کارشناسی ارشد
  ساختار شناسی سوره اسراء کارشناسی ارشد
  ساختارشناسی سوره انعام کارشناسی ارشد
  بررسی روایات تفسیری امام جواد (ع) کارشناسی ارشد
 • مشاوره پایان نامه
  عنوان پایان نامه مقطع / سطح حوزوی
  بررسی تناسب در آیات سوره بقره کارشناسی ارشد
  تأثیرات قرآن بر اندیشه های مولانا کارشناسی ارشد
  اعجاز علمی قرآن کفایتها و کاستیها کارشناسی ارشد
  بررسی گزاره های تناقض نمای قرآنی در حوزه علم کلام سطح 3 حوزه
  روش شناسی تفاسیر ائمة اطهار (ع) کارشناسی ارشد
  تناسب الترتیب الحالی للقرآن الکریم کارشناسی ارشد
  علوم قرآنی در سخنان رضوی و مبانی تفسیری امام رضا(ع) کارشناسی ارشد
  بررسی گزاره های تناقض نمای قرآنی در حوزه علم کلام سطح 3 حوزه
  جایگاه قصص قرآن در تفاسیر عصری دکتری
  سیمای ادب گفتاری و رفتاری در قرآن کارشناسی ارشد
  آرامش در زندگی بر اساس آموزه های اسلامی سطح 3 حوزه
  تجلی و تفسیر آیات معاد در نهج البلاغه سطح 3 حوزه
  روشهای مقابله با جنگ نرم در قصه های قرآنی سطح 3 حوزه
  بررسی و تحلیل روایات تفسیری امام رضا ع سوره های ذاریات تا جمعه کارشناسی ارشد
  اصول و روش های تربیت خانواده پایدار با تأکید بر سوره نساء کارشناسی ارشد
  علوم انسانی غربی واسلامی درنگره قرآنی وروایی مقام معظم رهبری مبانی و پیامدها دکتری
 • کسب مقامها و جوائز علمی:
  • انتخاب کتاب "هماهنگی و تناسب در ساختار قرآن کریم" به عنوان الف.اثر برگزیده چهارمین دوره کتاب سال حوزه در قم ب.رتبه اول کتاب نخستین فراخوان پژوهشی حوزه علمیه خراسان 84.
  • انتخاب مقاله"امام رضا (ع) و رسالت تبیین قرآن" به عنوان الف. رتبه اول رشته پژوهشهای قرآنی جشنواره علوم قرآنی ب. رتبه برتر مقالات پژوهشی نخستین جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در مطبوعات کشور 85.
  • انتخاب مقاله "معرفی تفصیلی تفسیر فقهی احکام القرآن جصاص" به عنوان اثر برگزیده پژوهشهای حوزه علمیه خراسان 86.
  • انتخاب کتاب جریان شناسی تفاسیر فقهی (مشترک) به عنوان برگزیده هجدهمین دوره کتاب فصل و رتبه دوم جشنواره علمی پژوهشی فردوسی بهمن ماه 90
  • زیباشناسی قرآن از نگاه بدیع برگزیده (رتبۀ نخست) بیست و پنجمین دوره کتاب فصل
  • قرآن و زیبایی شناسی برگزیده (رتبۀ نخست) دهمین دوره کتاب سال خراسان
  • پژوهشگران دانشگاهی و مراکز پژوهشی استان خراسان کسب رتبۀ دوم در حوزۀ علوم انسانی دیماه 93
  • انتخاب رسالة دکتری با عنوان زیباشناسی قرآن رتبة نخست در بخش پایان نامه ها در پنجمین فراخوان آثار پژوهشی حوزة علمیة خراسان
  • احراز رتبة مقاله تضادها و تقابلهای هنری در قرآن کریم در هفدهمین و نیز مقاله ایهام در قرآن کریم، در هجدهمین نمایشگاه بین الملی قرآن کریم در بین مقالات اساتید
  • تجلیل به عنوان خادم قرآن کریم، در دومین همایش خادمان قرآنی حوزه علمیه خراسان
  • انتخاب مقاله "مفاهیم زیبایی شناسی در قرآن" به عنوان اثر برگزیده پژوهشهای حوزه علمیه خراسان 87.
  • فراهنجاری های ادبی در فواصل آیات هشتمین فراخوان پژوهشی حوزة علمیة خراسان رتبه دوم سطح 4
  • ترجمه التمهید فی علوم القرآن، رتبه دوم سطح چهار دهمین فراخوان پژوهشی حوزه علمیه خراسان.
  • پژوهشگر برتر قرآنی استان خراسان رضوی به مناسبت دهمین نمایشگاه قرآن و عترت مشهد.
  •   تأویل قرآن در رویکردها و اندیشه ها، کسب رتبه 2 سطح 4 در یازدهمین فراخوان پژوهشی حوزة علمية خراسان، سال 94- 95. 
   •     مقاله عوامل پدیدآورندۀ ضرب آهنگ در قرآن، کسب رتبه 3 در سیزدهمین فراخوان آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان سال تحصیلی 96- 97. 
    
 • عضویت در مراکز علمی و پژوهشی
  • عضو هیئت تحریریه مجله علمی پژوهشی آموزه های قرآنی.
  • عضو هیئت تحریریه مجله آموزه های حدیثی و مشکوة،
  • همکاری با مرکز پژوهش دانشگاه علوم اسلامی رضوی با سمت پژوهشگر از 74 تا 80.
  • عضو سابق شورای علمی گروه تفسیر و علوم قرآنی مرکز پژوهشهای علوم اسلامی و انسانی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
  • عضو شورای علمی گروه پژوهشی قرآن بنیاد پژوهشهای اسلامی.
  • همکاری با مجلات مختلف با سمت داوری مقالات.
  • همکاری با حوزه علمیه خراسان مانند: عضو پیشین گروه علوم و معارف حدیث، عضو کارگروه ستاد تفسیر، ارزیاب فراخوان های پژوهشی.
  • همکاری با پنجمین و ششمین جشنواره علمی - پژوهشی فردوسی با سمت عضو هیأت داوران.
 • سوابق مدیریتی و اجرایی

  •    مدیر گروه آموزشی علوم قرآنی و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی از 78-75.
  •    سردبیر مجله علمی پژوهشی آموزه های قرآنی.
  •    معاون پژوهشی دانشگاه علوم اسلامی رضوی از بهمن 97.