دکتر علیرضا روحی

دکترای تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
دانشیار گروه تاریخ

تلفن: 325 داخلی 05132218990 پست الکترونیکی:dr.Rohy@gmail.com نشانی: حرم مطهر، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ساختمان شماره2 

سوابق تحصیلی
نوع تحصیلات مقطع رشته حوزه / دانشگاه سال اخذ/ مدت
دانشگاهی کارشناسی تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد  
کارشناسی ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد  
دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد  
دروس تدریسی
 • تاریخ اسلام 1 و2.
 • جغرافیای تاریخی در اسلام.
 • شناخت مآخذ تاریخ اسلام.
 • شناخت مآخذ تاریخ تشیع.
 • تاریخ علوم در اسلام 3.
 • تاریخ علوم در اسلام 3.
مراکز تدریس
 • دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد.
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان.
 • جامعه المصطفی العالمیه مشهد.
سوابق پژوهش

پایان نامه ارشد

 • وزیران آل بویه

 

رساله دکترا

 • فرهنگ و تمدن اسلامی در خراسان عصر سلجوقی

 

مقالات

 • مقاله "پژوهشي در باب جغرافي دانان اندلس و آثار آن ها " مجله  تخصصي تاريخ اسلام شماره 9  بهار  1381.
 • مقاله "ايلخانان در برابر مماليك "مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه بيرجند. شماره  دوم بهار 1381.
 • مقاله "دور قيامت از نظر اسماعيليان نزاري"  فصلنامه تخصصي تاريخ اسلام شماره 11 پائيز 1381.
 • مقاله "نهادهاي آموزشي در خراسان عصر سلجوقي" فصلنامه تخصصي فقه و تاريخ تمدن شماره اول و دوم  پائيز و زمستان 1383.
 • مقاله "قاضي عياض و كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفي"فصلنامه تخصصي تاريخ اسلام تابستان 1385.
 • مقاله "تفسير در خراسان عصر سلجوقي " مجله علمي ترويجي مشكوة شماره 86 تابستان 1386.
 • مقاله " سير انديشه مهدويت از ديدگاه اسماعيليان " فصلنامه فقه و تاريخ تمدن شماره سوم وچهارم بهار و تابستان 1384.
 • مقاله "جغرافي دانان اندلس" مجله آيينه پژوهش سال سيزده شماره 76.
 • مقاله "هفت دور تاريخ مقدس بشري از ديدگاه اسماعيليان" مجله علمي پژوهشي مطالعات اسلامي نشريه دانشكده الهيات دانشگاه فردوسي شماره 2/81 پائيز و زمستان 1387. 
 • مقاله  "تاريخچه مدارس خراسان در عصر سلجوقي" مجله علمي پژوهشي پژوهشنامه خراسان بزرگ شماره6 سال 1391.
 • مقاله "كراميه در خراسان" مجله علمي پژوهشي پژوهشنامه خراسان بزرگ شماره8 سال 1391.
 • مقاله "مذهب در خراسان عصر سلجوقي" مجله علمي پژوهشي تاريخهاي محلي ايران دانشگاه پيام نور 1393.
 • مقاله" بررسي ميزان وثاقت مفضل بن عمر جعفي" مجله علمي ترويجي پژوهشنامه تاريخ تشيع 1396.
 • مقاله" بسترشناسی تعامل بنی رستم در شمال افریقا با امویان اندلس " مجله علمي پژوهشي تاريخ اسلام 1393.
 • مقاله "ریشه کاوی فراز و فرود فطحیه در تاریخ تشیع" مجله سیره پژوهی اهل بیت (ع) بهار و تابستان 96.
 • مقاله " رویارویی دانشمندان مغرب و اندلس با غزالی و سوزاندن کتاب احیاء علوم الدین" مجله علمی پژوهشی مطالعات تاریخی جهان اسلام شماره 7 سال 1396.
 • مقاله " تاثیر نفاق و منافقین بر موضع گیری صحابه نسبت به غدیر خم" مجله علمی پژوهشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی شماره 27.
 • مقاله "بررسی موقعیت تجاری خوی در دوره قاجار" مجله علمی پژوهشی مطالعات تاریخ اسلام شماره سی و پنجم زمستان96
 • مقاله "مدارس و نظام آموزشی در عصر ایوبی (با تاکید بر دوره صلاح الدین ایوبی)" مجله علمی پژوهشی پژوهشهای علوم تاریخی دوره9 شماره1 پاییز و زمستان 96.
 • مقاله " نقش و جایگاه فکری و سیاسی نُکّار در میان خوارج شمال آفریقا" مجله علمی پژوهشی مطالعات تاریخی جهان اسلام شماره 22 سال 98.
 • مقاله "انواع سرطان در آثار پزشکی تمدن اسلامی از قرن نخست تا پایان قرن ششم هجری" مجله علمی پژوهشی تاریخ پزشکی شماره سی و ششم پائیز 1397.
 • کتاب " امام رضا علیه السلام و انقلاب اسلامی" 1398.
 • مدخل "مفضل ابن عمر جعفي" جهت چاپ در دانشنامه جهان اسلام. 
 • مدخل "فضل بن شاذان"جهت چاپ در دانشنامه جهان اسلام.      
 • مدخل "ناووسيه" جهت چاپ در دانشنامه جهان اسلام.             
 • مدخل "عبيديه" جهت چاپ در دانشنامه جهان اسلام.               
 • مدخل " ابو زيد احمد بن سهل بلخي " چاپ شده در دائرة المعارف پزشكي  اسلام وايران.
 • مدخل " ابو سعيد بن دوست " چاپ شده در دائرة المعارف پزشكي اسلام وايران.
 • مدخل " بدر ، بيمارستان" چاپ شده در دائرة المعارف پزشكي اسلام وايران.
 • مدخل " ابن شيخ " چاپ شده در دائرة المعارف پزشكي اسلام وايران.
 • همایش کشوری فرهنگ و تمدن پزشکی در عصر رضوی  دانشگاه علوم پزشکی مشهد . دی ماه 94 "جایگاه و اهمیت آموزش پزشکی در تمدن اسلامی ".
 • همایش روش های کاربردی آموزش در اسلام دانشگاه سیستان و بلوچستان خرداد ماه 1392  "بررسی دیدگاههای ابوحامد غزالی و خواجه نصیر الدین طوسی درباره آموزش و پرورش"  .
 • کنفرانس ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و توسعه 1394 "برخوردهای صلاح الدین ایوبی با اندیشه های فاطمیان"  .
 • کنگره عاشورا پژوهی"ابومخنف نخستین گرد آورنده روایات واقعه کربلا" اسفند 1386.
 • همایش ملی فضل بن شاذان، زمستان94 نیشابور " زندگی و آثار فضل بن شاذان نیشابوری".
 • همایش دولت، تمدن اسلامی، آذر ماه 1394 اصفهان " علل رشد و بالندگي تمدن اسلامي". همايش دولت و تمدن اسلامي .
 • همایش دیوانسالاری در جهان اسلام اردیبهشت 97 بیرجند "دیوانسالاری در عصر سلاجقه بزرگ(سلطان سنجر)".
 • همایش دیوانسالاری در جهان اسلام اردیبهشت 97 بیرجند "دیوان اعلا و وزارت در عصر سلطان سنجر".
 • عضو کمیته علمی هفتمین جشنواره فردوسی آذر ماه 1388.
 • عضو کمیته علمی همایش نماز و دانشگاه، خرداد 1388.
 • عضو کمیته علمی همایش ملی گوهرشاد، تیر 1394.
 • عضو کمیته علمی همایش ملی بازخوانی تمدن اسلامی و جهان شهر معنوی، زمستان 1396.
 • عضو کمیته علمی همایش بین المللی امام علی بن موسی الرضا و نهضت علمی تمدنی جهان اسلام، اسفند 1397.
شرکت در همایشهای علمی
 • همایش امام حسین (ع) و عاشورا پژوهشی سازمان اوقاف مشهد 87
پایان نامه ارشد

وزیران آل بویه

مقالات
 • هفت دور تاریخ مقدس بشری از دیدگاه اسماعلیان
 • .دور قیامت از نظر اسماعلیان نزاری
 • .پژوهشی در باب جغرافی دانان اندلس و آثار آنها
 • .قاضی عیاض و کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفی
 • .نهادهای آموزشی در خراسان عصر سلجوقی
 • .سیر اندیشه مهدویت از دیدگاه اسماعلیان
 • .مدخل ابو زید احمد بن سهل بلخی فرهنگستان علوم پزشکی
 • .مدخل بیمارستان بدر فرهنگستان علوم پزشکی
 • .مدخل فضل بن شاذان دانشنامه جهان اسلام
 • .مدخل مفضل بن عمر جعفی دانشنامه جهان اسلام
 • .مدخل ناووسیه دانشنامه جهان اسلام
 • .مدخل عبیدیه دانشنامه جهان اسلام
رساله دکترا

فرهنگ و تمدن اسلامی در خراسان عصر سلجوقی