دکتر علیرضا روحی

دکترای تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
دانشیار گروه تاریخ

تلفن: 325 داخلی 05132218990 پست الکترونیکی:dr.Rohy@gmail.com نشانی: حرم مطهر، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ساختمان شماره2 

سوابق تحصیلی
نوع تحصیلات مقطع رشته حوزه / دانشگاه سال اخذ/ مدت
دانشگاهی کارشناسی تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد  
کارشناسی ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد  
دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد  
دروس تدریسی
 • تاریخ اسلام 1 و2.
 • جغرافیای تاریخی در اسلام.
 • شناخت مآخذ تاریخ اسلام.
 • شناخت مآخذ تاریخ تشیع.
 • تاریخ علوم در اسلام 3.
 • تاریخ علوم در اسلام 3.
مراکز تدریس
 • دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد.
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان.
 • جامعه المصطفی العالمیه مشهد.
سوابق پژوهش

پایان نامه ارشد

 • وزیران آل بویه

 

رساله دکترا

 • فرهنگ و تمدن اسلامی در خراسان عصر سلجوقی

 

مقالات

 • هفت دور تاریخ مقدس بشری از دیدگاه اسماعلیان
 • دور قیامت از نظر اسماعلیان نزاری
 • پژوهشی در باب جغرافی دانان اندلس و آثار آنها
 • قاضی عیاض و کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفی
 • نهادهای آموزشی در خراسان عصر سلجوقی
 • سیر اندیشه مهدویت از دیدگاه اسماعلیان
 • مدخل ابو زید احمد بن سهل بلخی فرهنگستان علوم پزشکی
 • مدخل بیمارستان بدر فرهنگستان علوم پزشکی
 • مدخل فضل بن شاذان دانشنامه جهان اسلام
 • مدخل مفضل بن عمر جعفی دانشنامه جهان اسلام
 • مدخل ناووسیه دانشنامه جهان اسلام
 • مدخل عبیدیه دانشنامه جهان اسلام
شرکت در همایشهای علمی
 • همایش امام حسین (ع) و عاشورا پژوهشی سازمان اوقاف مشهد 87
پایان نامه ارشد

وزیران آل بویه

مقالات
 • هفت دور تاریخ مقدس بشری از دیدگاه اسماعلیان
 • .دور قیامت از نظر اسماعلیان نزاری
 • .پژوهشی در باب جغرافی دانان اندلس و آثار آنها
 • .قاضی عیاض و کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفی
 • .نهادهای آموزشی در خراسان عصر سلجوقی
 • .سیر اندیشه مهدویت از دیدگاه اسماعلیان
 • .مدخل ابو زید احمد بن سهل بلخی فرهنگستان علوم پزشکی
 • .مدخل بیمارستان بدر فرهنگستان علوم پزشکی
 • .مدخل فضل بن شاذان دانشنامه جهان اسلام
 • .مدخل مفضل بن عمر جعفی دانشنامه جهان اسلام
 • .مدخل ناووسیه دانشنامه جهان اسلام
 • .مدخل عبیدیه دانشنامه جهان اسلام
رساله دکترا

فرهنگ و تمدن اسلامی در خراسان عصر سلجوقی