دکتر حمید عباس زاده کاظم آبادی

دکترای زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان
استادیار گروه زبان و ادبیات عربی

تلفن محل کار و فاکس: 05132218990 داخلی 236 پست الکترونیکیHamidAbbaszadeh@hotmail.com: نشانی: حرم مطهر، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ساختمان شماره2  

سوابق تحصیلی
نوع تحصیلات مقطع رشته حوزه / دانشگاه سال اخذ/ مدت
دانشگاهی کارشناسی دبیری زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد 1368
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران 1372
دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان 1386
دروس تدریسی
 • ادبیات عرب (صرف، نحو، بلاغت، مکالمه، ادب تطبیقی، نصوص، ترجمه).
مراکز تدریس
 • دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
 • دانشگاه فردوسی مشهد.
 • دانشگاه اصفهان – دانشکده زبان های خارجی.
 • دانشکده علوم قرآنی مشهد وابسته به سازمان اوقاف.
 • دانشگاه فرهنگیان(پردیس شهید بهشتی مشهد).
 • مدرسه علمیه عالی نواب مشهد.
سوابق پژوهشی

پایان نامه ارشد

 • المعجم النحوی المفهرس لألفاظ القرآن الکریم

 

رساله دکترا

 • جمالیة الانزیاح البیانی فی القرآن الکریم

 

مقالات

 • مقتبسات قرآنیّة فی شعر الشیخ أحمد الوائلیّ
 • زیبایی شناسی حذف حروف جارّه در قرآن کریم
 • نظرگاه های اقبال لاهوری درباره هنر وادبیات
 • جمالیّة الانزیاح البیانی فی المفارقة القرآنیة
 • حسن تعبیر در زبان وادب عربی
 • اقتباس های قرآنی در نهج البلاغه
راهنمایی پایان نامه
عنوان پایان نامه مقطع / سطح حوزوی
معناشناسی واژه های طیب وخبیث در قرآن کریم کارشناسی
ترجمه واعراب 60بیت نخست از المفردات راغب اصفهانی کارشناسی
بررسی منصوبات متشابه در قرآن کریم کارشناسی ارشد
ترجمه وتحقیق کتاب تطور البحث الدلالی فی القرآن کارشناسی ارشد
پایان نامه ارشد

المعجم النحوی المفهرس لألفاظ القرآن الکریم

رساله دکترا

جمالیة الانزیاح البیانی فی القرآن الکریم

مقالات
 • مقتبسات قرآنیّة فی شعر الشیخ أحمد الوائلیّ
 • .زیبایی شناسی حذف حروف جارّه در قرآن کریم
 • .نظرگاه های اقبال لاهوری درباره هنر وادبیات
 • .جمالیّة الانزیاح البیانی فی المفارقة القرآنیة
 • .حسن تعبیر در زبان وادب عربی
 • .اقتباس های قرآنی در نهج البلاغه