حجت الاسلام دکتر رضا دانشور ثانی

دکترای جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
استادیار گروه حقوق

تلفن : 324 داخلی 05132218990 پست الکترونیکی:daneshvar.sani@gmail.com نشانی: حرم مطهر، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ساختمان شماره2  

سوابق تحصیلی
نوع تحصیلات مقطع رشته حوزه / دانشگاه سال اخذ/ مدت
حوزوی سطح 4 ققه و اصول حوزه علمیه مشهد 8 سال
دانشگاهی کارشناسی حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی 1375
کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه علوم اسلامی رضوی 1375
کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم اسلامی رضوی 1382
دکتری جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم اسلامی رضوی 1390
دروس تدریسی

کارشناسی

 • ادبیات عرب (صرف، نحو).
 • اصول فقه.
 • فقه.
 • مقدمه علم حقوق
 • جزای عمومی و اختصاصی.
 • آیین دادرسی کیفری.
 • جرم شناسی.
 • کیفر شناسی.
 • حقوق اداری.
 • حقوق جزای تطبیقی
 • بزهکاری اطفال.
 • آیین دادرسی کیفری.

 

کارشناسی ارشد

 • متون فقه جزایی
 • جرم شناسی
 • جامعه شناسی جنایی
 • حقوق جزای اختصاصی تطبیقی
 • حقوق جزای اختصاصی
 • آئین دادرسی کیفری
 • کلیات حقوق
 • کلیات حقوق جزایی
 • کلیات حقوق مدنی
مراکز تدریس
 • دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
 • دانشگاه شهید مطهری مشهد.
 • دانشگاه پیام نور
 • دفتر تبلیغات اسلامی
 • متب نرجس تحصیلات تکمیلی
 • دانشگاه آزاد اسلامی
 • جامعه المصطفی العالمیه مشهد.
 • برخی مدارس علمیه مشهد.
سوابق پژوهشی

پایان نامه ارشد

 • جرایم اقتصادی با گرایش جرایم در صلاحیت تعزیرات حکومتی

 

رساله دکترا

 • حقوق کیفری سوء عرضه کالا تطبیق فقه، حقوق ایران و کامن لو

 

مقالات

 • جرایم مالیاتی
 • قسامه
 • امر به معروف و نهی از منکر با گرایش اجرای حدود در عصر غیبت
 • ترجمه "جرایم ناتمام"
 • ترجمه "مسئولیت کیفری"
 • ترجمه "مقدمة الفقه و مقدمة اصول الفقه"
 • اصل برابری در قرآن
راهنمایی پایان نامه
عنوان پایان نامه مقطع / سطح حوزوی
کاربرد اصل برائت در محاکم قضایی کارشناسی ارشد
آثار اجتماعی رهن از دیدگاه فقه اسلامی کارشناسی ارشد
آثار اصالة الصحة در قضاء کارشناسی ارشد
جنین شناسی در قرآن کارشناسی ارشد
عوامل جرم و جنایت در نوجوانان و جوانان کارشناسی ارشد
رهن در فقه و حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
ماهیت فقهی - حقوقی مهریه کارشناسی ارشد
مسئولیت مدنی پزشک در فقه و حقوق سطح3
قلمرو وصیت در فقه امامیه و مسائل مستحدثه سطح3
قواعد آئین دادرسی در فقه سطح3
بررسی استدلال آیات مربوط به حقوق جزا سطح3
بررسی موارد سقوط کیفر در فقه و حقوق ایران سطح3
بررسی عوامل و موارد توقیف و تعلیق مجازات در فقه امامیه سطح3
مسئولیت حقوقی و کیفری اطفال در فقه امامیه و مذاهب اربعه سطح3
بررسی استدلالی حقوق متقابل زن و مرد سطح3
بررسی فقهی حقوقی تصرفات اشخاص بیمار سطح3
منجزات مریض از منظر فقه و حقوق ایران سطح3
فقه امامیه و اعلامیه جهانی حقوق بشر کارشناسی ارشد
نقش توبه از منظر حقوق و فقهی کارشناسی ارشد
شیوه جبران خسارتهای مالی در فقه امامیه و حقوق عرفی ایران و افغانستان کارشناسی ارشد
اجرای کیفرهای حقوق اسلامی در زمان غیبت سطح3
ماهیت فقهی و حقوقی مهریه کارشناسی ارشد
بررسی فقهی حقوقی اصل قانونی بودن مجازات در تعزیرات کارشناسی ارشد
تحلیل حقوقی نوآوری های لایحه قانون مجازات اسلامی کارشناسی ارشد
بررسی و تحلیل جرائم اقتصادی در اسلام کارشناسی ارشد
بررسی اجرای احکام اعدام، قصاص نفس و اطراف در اتاق عمل با توجه به قانون پیوند کارشناسی ارشد
تخفیف و تبدیل مجازات حدی کارشناسی ارشد
بررسی و تحلیل حقوقی نوآوری های لایحه آئین دادرسی کیفری کارشناسی ارشد
موجبات ضمان کیفری در فقه امامیه و عامه و نظام جزائی ابران کارشناسی ارشد
مشاوره پایان نامه
عنوان پایان نامه مقطع / سطح حوزوی
کیفر شناسی اسلامی از منظر اجرای مجازاتها کارشناسی ارشد
کیفر شناسی اسلامی از منظر اجرای مجازاتها کارشناسی ارشد
توجیه کیفر در حقوق اسلامی و حقوق عرفی معاصر کارشناسی ارشد
گونه شناسی مجازاتها در کیفر شناسی اسلامی کارشناسی ارشد
واکاوی آموزه های اسلامی در زمینه پیشگیری از بزهکاری کارشناسی ارشد
پیشگیری از وقوع در قرآن و حقوق ایران کارشناسی ارشد
حقوق زندانیان در فقه و حقوق موضوعه کارشناسی ارشد
آثار حقوقی الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد در زمینه جرم انگاری کارشناسی ارشد
احکام جزایی غیر مسلمان در دولت اسلامی کارشناسی ارشد
بررسی موانع شرط عدالت در فقه امامیه کارشناسی ارشد
خسارت مازاد بر دیه در فقه و حقوق ایران کارشناسی ارشد
احکام فرزند کشی در فقه و حقوق کارشناسی ارشد
گستره اختیارات مادر در غیاب پدر کارشناسی ارشد
سکوت در فقه امامیه و حقوق موضوعه کارشناسی ارشد
گستره عیوب فسخ نکاح کارشناسی ارشد
والدین و حریم شخصی کودکان کارشناسی ارشد
بررسی فقهی حقوقی پیوند عضو قطع شده پس از حد و قصاص کارشناسی ارشد
جلوه های کرامت انسانی در فقه جزایی اسلام کارشناسی ارشد
شرط عدم استفاده از بعضی از حقوق در عقد ازدواج کارشناسی ارشد
بررسی تطبیقی مسئولیت عاقله کارشناسی ارشد
تخفیف مجازات در فقه و حقوق کارشناسی ارشد
بررسی نقض حکم قاضی از دیدگاه فقه کارشناسی ارشد
حقوق زوجه در فقه امامی و حنفی کارشناسی ارشد
بررسی فقهی حقوقی حقوق طفل قبل از تولد کارشناسی ارشد
رابطه ارتداد با آزادی در اسلام کارشناسی ارشد
جرم آدم ربایی از منظر فقه و حقوق کارشناسی ارشد
وسایل ارتباط جمعی بر ارتکاب جرائم علیه حیثیت کارشناسی ارشد
بررسی فقهی حقوقی قانون نظارت بر رفتار قضات دادگستری کارشناسی ارشد
حمایت کیفری از داده های رایانه ای در نظام حقوقی ایران کارشناسی ارشد
بررسی نوآوری های لایحه قانون مجازات اسلامی در بخش کلیات کارشناسی ارشد
آثار حقوقی الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد در زمینه جرم انگاری کارشناسی ارشد
ضمان منافع غیر مستوفات در فقه و حقوق ایران کارشناسی ارشد
تجری در علم اصول و مصادیق آن در فقه و حقوق ایران کارشناسی ارشد
تاثیر توبه و انکار پس از اقرار در حقوق کیفری کارشناسی ارشد
عضویت در مراکز علمی_ و پژوهشی
 • عضو جهاد دانشگاهی مشهد 63-62.
 • همکاری با بنیاد پژوهشهای اسلامی با سمت پژوهشگر 70-68.
 • سوابق مدیریتی و اجرایی:
 • قاضی دادگستری 83-75.
 • مدیر گروه حقوق مرکز پژوهش دانشگاه علوم اسلامی رضوی 86-84.
پایان نامه ارشد

جرایم اقتصادی با گرایش جرایم در صلاحیت تعزیرات حکومتی

رساله دکترا

حقوق کیفری سوء عرضه کالا تطبیق فقه، حقوق ایران و کامن لو

مقالات
 • جرایم مالیاتی
 • .قسامه
 • .امر به معروف و نهی از منکر با گرایش اجرای حدود در عصر غیبت
 • .ترجمه "جرایم ناتمام"
 • .ترجمه "مسئولیت کیفری"
 • .ترجمه "مقدمة الفقه و مقدمة اصول الفقه"
 • .اصل برابری در قرآن