دکتر محمدعلی سعیدی

دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی تهران
استادیار گروه حقوق

تلفن : 312 داخلی 05132218990 پست الکترونیکی:saeedi_mha@yahoo.com نشانی: حرم مطهر، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ساختمان شماره2

سوابق تحصیلی
نوع تحصیلات مقطع رشته حوزه / دانشگاه
دانشگاهی کارشناسی حقوق دانشگاه امام صادق (ع)
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق (ع)
دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

مطالعه و فراگیری شخصی دروس ادبیات عرب، اصول وفقه.

دروس تدریسی
 • حقوق مدنی.
 • حقوق تجارت
 • کلیات حقوق
مراکز تدریس
 • دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد و قم.
 • جامعه المصطفی العالمیه مشهد.
 • دفتر تبلیغات اسلامی.
سوابق پژوهشی

پایان نامه ارشد

 • بیع کالی به کالی در فقه اسلامی و حقوق ایران

 

رساله دکترا

 • حق عینی و دینی در حقوق ایران و فرانسه

 

مقالات

 • بررسی یک پرونده و قرارداد مبنای آن
 • تأملی بر تقسیم بندی دعاوی به عینی، شخصی و مختلط
 • بررسی اعتبار مهریه های سنگین
 • ترجمه "پلیس و اخلاق"
 • بررسی شرط عندالاستطاعه در مهریه - محل چاپ: مجله آموزه های حقوقی شماره 35
راهنمایی پایان نامه
عنوان پایان نامه مقطع / سطح حوزوی
بررسی تطبیقی شرط ذخیره مالکیت کارشناسی ارشد
مشاوره پایان نامه
عنوان پایان نامه مقطع / سطح حوزوی
فرزند خواندگی در حقوق ایران کارشناسی ارشد
بررسی فقهی - حقوقی اعتبار و آثار سلب حق کارشناسی ارشد
بررسی فقهی - حقوقی تحصیل دلیل و اعتبار علم قاضی در امور مدنی کارشناسی ارشد
بررسی فقهی حقوقی خرید و فروش حق کارشناسی ارشد
بررسی فقهی حقوقی خرید و فروش با ثمن شناور کارشناسی ارشد
پایان نامه ارشد

بیع کالی به کالی در فقه اسلامی و حقوق ایران

رساله دکترا

حق عینی و دینی در حقوق ایران و فرانسه

مقالات
 • بررسی یک پرونده و قرارداد مبنای آن
 • .تأملی بر تقسیم بندی دعاوی به عینی، شخصی و مختلط
 • .بررسی اعتبار مهریه های سنگین
 • .ترجمه "پلیس و اخلاق"
 • .بررسی شرط عندالاستطاعه در مهریه - محل چاپ: مجله آموزه های حقوقی شماره 35