دکتر مرتضی مرتضوی کاخکی

دکترای علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد
استادیار گروه اقتصاد

تلفن: 0513221899 داخلی 351 پست الکترونیکی: @gmail.commortazavi.k نشانی: حرم مطهر، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ساختمان شماره2

سوابق تحصیلی
مقطع رشته حوزه / دانشگاه
دیپلم ریاضی - فیزیک دبیرستان نمونه دولتی آینده سازان- مشهد مقدس
کارشناسی معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)- تهران
کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد گرایش نظری دانشگاه امام صادق(ع)- تهران
دکتری علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده علوم اداری و اقتصادی
سوابق تدریس
 • اقتصاد خرد
 • اقتصاد کلان
 • کلیات اقتصاد
 • مدیریت مالی اسلامی
 • برنامه ریزی اقتصادی
 • تاریخ عقاید اقتصادی
 • مالیه عمومی
 • اقتصاد خانواده
مراکز تدریس
 • دانشگاه علوم اسلامی رضوی
 • دانشگاه فردوسی مشهد
 • دانشگاه امام رضا(ع)
 • برخی موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی
سوابق پژوهشی

پایان نامه ارشد

 • مبانی فلسفی و دلالت های اقتصادی نظریه برابری در منابع دورکین

 

رساله دکترا

 • استخراج و بررسی نقادانه نظریات عدالت بین نسلی در مکاتب فکری اسلام و لیبرالیسم با تاکید بر آرای حکیمی و دورکین و دلالتهای آن در بهره برداری از منابع طبیعی تجدیدناپذیر

 

کتب

 • مجموعه مقالات عدالت اقتصادی (1392)مشترک
 • یک لقمه حلال- آداب تدبیر اقتصادی خانواده(1391)

 

مقالات علمی پژوهشی

 • آثار بازتوزیع فرصت ها بر نابرابری درآمدی؛ تحلیل تعادل عمومی محاسبه پذیر»، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی( علمی –پژوهشی)، سال دوم، شماره 7، بهار 1391 با همکاری دکتر ایمان حقیقی
 • «رابطه برابری فرصت و برابری درآمد در مناطق ایران: مدلسازی تعادل عمومی»،دو فصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای( علمی –پژوهشی)، شماره 5، بهار و تابستان 1392 با همکاری دکتر محمدحسین مهدوی عادلی و دکتر ایمان حقیقی
 • نقد و بررسی نظریات عدالت بین نسلی لیبرال، دوفصل نامه مطالعات اقتصاد اسلامی، با همکاری آقایان دکتر مهدوی عادلی، ناجی میدانی و حسین زاده بحرینی، در نوبت انتشار
 • درآمدی بر نظریه برابری در منابع بین نسلی، فصلنامه پژوهش سیاست نظری، با همکاری آقایان دکتر مهدوی عادلی، ناجی میدانی و حسین زاده بحرینی، در نوبت انتشار

مقالات کنفرانسی

 • «جایگاه پژوهش در اقتصاد مقاومتی»، چاپ شده در مجموعه مقالات همایش ملی اقتصاد مقاومتی بسیج وزرات نفت، زمستان 1392، با همکاری خانم سمیه براتی مقدم
 • « توانمندسازی محرومین راهبردی برای اقتصاد مقاومتی»، ارائه شده به صورت سخنرانی و تقدیر شده در همایش ملی اقتصاد خانواده در سیره و فرهنگ رضوی، مشهد، تابستان 1392
 • « روش های پیاده سازی مالیات های اسلامی در قوانین مالیاتی عصر حاضر:مطالعه موردی: زکات در مالزی و عربستان»، همایش مالیات های اسلامی، با همکاری دکتر علی اکبر ناجی میدانی و وحید ارشدی
 • مقاله« محدودیت کمی و کیفی ثروت از منظر اندیشمندان اسلامی»، پذیرش شده در همایش اسلام و نیازهای دنیای معاصر، جامعه المصطفی العالمیه، مشهد 1390، با همکاری خانم سمیه براتی مقدم
 • «وقف ، پشتوانه نهادهای علمی در احیای تمدن اسلامی» چاپ شده در مجموعه مقالات همایش بین المللی وقف و تمدن اسلامی،پاییز 1387، با همکاری حجت الله برامکی
 • مقاله «نقش کشاورزی در توسعه؛ راهبردی برای ایران»،چاپ شده در مجموعه مقالات همایش ملی توسعه فعالیت های اقتصادی، پاییز 1387
 • جایگاه اقتصاد هنر در ایران و جهان و بایست های توسعه آن، همایش ملی اقتصاد هنر، اسفند 1393و شیراز با همکاری سمیه براتی مقدم و مهدی قائمی اصل
 • A CGE Analysis of Educational Opportunities, Human Capital, and Regional Income Distribution Using Regional SAM , 22nd IIOA Conference, 2014, LISBON

گزارش های راهبردی

 • گزارش راهبردی« راهبرد شرکت های ملی نفت در بازارهای جهانی نفت»، موسسه مطالعات انرژی سبحان، بهمن 1392
 • 2گزارش راهبردی «رابطه عدالت و توسعه با تکیه بر نقش جوانان»ارائه شده به سازمان ملی جوانان،با همکاری سید مهدی حسینی، پاییز 1387

سایر مقالات

 • « بررسی رابطه عدالت و بازار در نظریات اندیشمندان لیبرال معاصر» چاپ شده در مجموعه مقالات توسعه مبتنی بر عدالت، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه السلام، با نظارت دکتر کامران ندری
 • « مبانی فلسفی نظریه برابری در منابع دورکین»، دوفصلنامه گستره دانش اقتصاد، شماره 3، پاییز و زمستان 1392
 • « مقایسه نحوه تدوین و محتوای اقتصادی برنامه های چهارم و پنجم توسعه»، ارائه شده به مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(ع)، طرح مبانی نظری برنامه پنجم، آبان 1388
 • « درآمدی بر اندیشه های رونالد دورکین؛ نظریه برابری در منابع»، ارائه شده به مجله اقتصادی صدر، با نظارت دکتر کامران ندری،زمستان 1388
 • ترجمه مقاله «اتحاد مجدد فلسفه و اقتصاد» ارایه شده به بنیاد شهید مدنی، پاییز 1386
 • « فقرشناسی اسلامی» نشریه حیات، پاییز 1386، شماره21
پروژه های تحقیقاتی
 • همکاری در پروژه "بررسی اثر نظام تامین اجتماعی بر روی عدالت و فقر در برزیل"، با همکاری ایمان حقیقی، انجمن علمی دانشجویان اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)، زمستان 1384
 • کارشناس طرح «الگوی جامع نهضت ملی مبارزه با فقر در ایران» به سفارش معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، 1390(مجری: سید مهدی زریباف)
 • همکاری در طرح «تدوین بسته سیاستی توسعه استان زنجان» به سفارش معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، تابستان 1387(مجری:حجت الله عبدالملکی)
 • همکاری در پروژه « مدل سازی سیاست های قیمتی انرژی در ایران؛ مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر»، تیم مدلسازی اقتصادی به سرپرستی دکتر شاهمرادی
 • همکاری در پروژه « مدل سازی سیاست های مالیاتی در ایران مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر»، تیم مدلسازی اقتصادی به سرپرستی دکتر شاهمرادی
 • همکاری در طرح پژوهشی « آشنایی با اندیشه های اقتصادی اندیشمندان مسلمان»، با حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران، مجری طرح دکتر احمد شعبانی
 • همکاری در طرح « طراحی الگوی بهینه تخصیص منابع در اقتصاد ایران»، به سفارش مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1390 (مجری: علی مروی سماورچی)
 • مجری طرح پژوهشی «ارزیابی اسلامی نظریه برابری در منابع دورکین»، به سفارش صندوق حمایت از پژوهشگران ریاست جمهوری، در مرحله ارزیابی
 • همکار اصلی در طرح پژوهشی « لزوم تفکیک احکام ثابت از متغیر در ارزیابی عقود مستحدثه: مطالعه موردی مشتقات و اوراق آتی ها»، به سفارش دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)، زمستان 1389 (مجری: سید مهدی پاک ذات)
 • پیش نویس گزارش « طرح توسعه منطقه ویژه اقتصادی رامشار»، پاییز 1392، معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی استانداری سیستان و بلوچستان، آبان 1392
 • طرح توجیه اقتصادی و تعیین کاربری
دوره های آموزشی
 • تدوین سرفصل و تدریس « دوره سواد اقتصادی» ویژه کارکنان کمیته امداد در قالب نیم واحد درسی( 8 ساعت)
 • تدوین سرفصل و برگزاری « دوره آشنایی با اقتصاد خانواده» ویژه زنان سرپرست خانوار و مددجویان کمیته امداد در قالب 16 ساعت کارگاه آموزشی
 • تدوین سرفصل «جایگاه اقتصاد خانواده در اقتصاد مقاومتی»، سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد
 • کارگاه «کلیات طراحی ابزارهای مالی اسلامی» مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(ع)؛ تحت نظر استاد حجه الاسلام موسویان، بهار 87
 • کارگاه آموزشی «توجیه معرفت شناسی» گروه فلسفه مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(ع)؛ تحت نظر استاد دکتر حمید وحید، بهار 87
 • دوره آموزشی « مطالعات اقتصاد اسلامی؛ یادواره شهید صدر» دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)، تابستان 1387
 • کارگاه پژوهشی « تدوین بسته سیاستی منطقه ای؛ استان زنجان» معاونت اقتصادی وزرات اقتصاد و امور دارایی، تابستان 87
برخی از سوابق اجرایی- مشاوره ای
 • دبیر علمی دوره آموزشی «بررسی دلایل و روش های کاربرد ریاضی در اقتصاد»، استاد دکتر مسعود درخشان از پاییز 1387
 • عضو هبات علمی و داور علمی همایش اقتصاد خانواده در فرهنگ رضوی سال 1392
 • عضو هیات علمی وداور عملی همایش مدیریت اسلامی در فرهنگ رضوی 1394
 • مشاور معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد خراسان رضوی از سال 1390
 • دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی اداره کل کمیته امداد خراسان رضوی از سال 1390
 • نماینده پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی در دفتر ارتباط با جامعه دانشگاه
 • مشاور معاون پژوهشی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد در تدوین برنامه استراتژیک دانشکده
 • مجری طرح تدوین برنامه پژوهشی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)، 1388
 • همکاری علمی با نشریات اقتصاد روز، خراسان فرهنگی، شهرآرا و روزنامه خراسان و مرکز پژوهش های روزنامه خراسان( پایگاه رصد)
پایان نامه ارشد

مبانی فلسفی و دلالت های اقتصادی نظریه برابری در منابع دورکین

رساله دکترا

استخراج و بررسی نقادانه نظریات عدالت بین نسلی در مکاتب فکری اسلام و لیبرالیسم با تاکید بر آرای حکیمی و دورکین و دلالتهای آن در بهره برداری از منابع طبیعی تجدیدناپذیر

کتب
 • مجموعه مقالات عدالت اقتصادی (1392)مشترک
 • .یک لقمه حلال- آداب تدبیر اقتصادی خانواده(1391)
مقالات علمی پژوهشی
 • آثار بازتوزیع فرصت ها بر نابرابری درآمدی؛ تحلیل تعادل عمومی محاسبه پذیر»، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی( علمی –پژوهشی)، سال دوم، شماره 7، بهار 1391 با همکاری دکتر ایمان حقیقی
 • .«رابطه برابری فرصت و برابری درآمد در مناطق ایران: مدلسازی تعادل عمومی»،دو فصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای( علمی –پژوهشی)، شماره 5، بهار و تابستان 1392 با همکاری دکتر محمدحسین مهدوی عادلی و دکتر ایمان حقیقی
 • .نقد و بررسی نظریات عدالت بین نسلی لیبرال، دوفصل نامه مطالعات اقتصاد اسلامی، با همکاری آقایان دکتر مهدوی عادلی، ناجی میدانی و حسین زاده بحرینی، در نوبت انتشار
 • .درآمدی بر نظریه برابری در منابع بین نسلی، فصلنامه پژوهش سیاست نظری، با همکاری آقایان دکتر مهدوی عادلی، ناجی میدانی و حسین زاده بحرینی، در نوبت انتشار