دکتر غلامعباس سعیدی
دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
استادیار گروه دروس عمومی و پایه

تلفن: 324 داخلی 05132218990 saeedi@razavi.ac.ir:پست الکترونیکی نشانی: حرم مطهر، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ساختمان شماره2

 • سوابق تحصیلی
  نوع تحصیلات مقطع رشته حوزه / دانشگاه سال اخذ/ مدت
  دانشگاهی کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه علوم اسلامی رضوی 1371
  کارشناسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور واحد مشهد 1374
  کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه شیراز 1378
  دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد  
 • دروس تدریسی
  • دستور زبان فارسی.
  • تاریخ زبان فارسی.
  • نظم 1ب 1و2 (رودکی، منوچهری، فرخی کسایی).
  • نظم 2 ب 1، 2 و 3 (رستم و سهراب، رستم و اسفندیار، سی قصیده از ناصر خسرو، تاریخ بیهقی ...).
  • گلستان سعدی.
  • مثنوی 1 و 2.
  • فارسی عمومی.
  • نگارش فارسی.
  • معانی و بیان.
  • قواعد عربی.
  • روش تحقیق.
 • مراکز تدریس
  • دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
  • دانشگاه بین المللی امام خمینی.
  • جامعة المصطفی العالمیة.
  • مرکز آموزش دوره های دانش افزایی استادان زبان فارسی رایزنی فرهنگی جمهوریی اسلامی ایران در ترکمنستان
 • سوابق پژوهشی

  پایان نامه ارشد

  • Persian Lexical Items in a Monolingual Pedagogical Dictionary

   

  رساله دکترا

  • بررسی واژه سازی در زبان فارسی بر پایه دستور و تئوریهای زبان شناسی در بخش زایایی واژگانی

   

  مقالات

  • نگاه صوفیان و عارفان به امام رضا (ع)
  • نقد جناس مضارع در کتب بلاغی
  • بررسی آوا شناختی اطباق در تجوید و قرائت قرآن کریم
  • پیشنهاد طرح تهیه فرهنگ آموزشی فارسی به فارسی برای خارجیان
  • مقایسه تحلیلی "آی آدمها" و "کولیرا" دو شعر ازنیما و نازک الملائکه
  • نگاهی به مثنوی از منظر دستور نقشگرای هلیدی
  • فرهنگ آموزشی فارسی: راهکارها و رویکردها
  • پیشنهاد طرحی آواشناختی جهت بررسی بلاغی نسخه بدلهای حافظ
  • آموزش آواهای فارسی به فارسی آموزان خارجی
  • تناسب گریزی در بلاغت بر پایۀ اصل همکاری گرایس و تئوری تناسب
  • ترجمه های قرآنی پشتوانۀ سترگ زبان و ادب فارسی
  • بررسی آواشناختی علم تجوید
  • مترجمان قرآن:یاریرسانان دیروز و امروز زبان پارسی
  • توان های بالقوّه و بالفعل زبان فارسی در واژه سازی
  • زبان فارسی یگانه رسانه تمدن ایرانی اسلامی
  • مقایسه حافظ و سعدی بر پایه دستور نقشگرای هلیدی
  • گوی خورشید در میدان رستم و اسفندیار
  • فرایندهای ساختواژی در شاهنامه فردوسی
  • بررسی علمی انتقادی متون آموزش زبان فارسی جامعه المصطفی العالمیه
  • پیشنهاد طرحی آواشناختی جهت تدریس آواهای فارسی به فارسی آموزان خارجی
  • اصوات نرمکامی شده و دومخرجی در زبان عربی
  • چالش های فرامرزی زبان فارسی: گذشته، حال و آینده
  • واکاوی خطاهای دستوری فارسی آموزان عرب در فراگیری جمله های اسنادی فارسی
 • شرکت در همایشهای علمی
  • همایش نثر فارسی از آغاز تا کنون رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان 87.
  • همایش نظم فارسی از آغاز تاکنون رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان.
  • همایش بین المللی امام رضا (ع) سفارت اسلامی ایران در ترکمنستان 87.
  • همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبانشناسی دانشگاه فردوسی 88.
  • همایش فردوسی و زبان فارسی دانشگاه فردوسی مشهد 89.
  • همایش نیما و میژاث نو دانشگاه مازندران 89.
  • همایش پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی. دانشگاه تربیت معلّم سبزوار. 1389.
  • همایش ادبیات فارسی و پژوهشهای بین رشته ای. دانشگاه بیرجند. 1389
  • هفتمین مجمع بین المللی استادان زبان و ادبیّات فارسی. دانشگاه تهران. دی 1389.
  • نخستین همایش نظریه و نقد ادبی. دانشگاه فردوسی. اسفند 1389.
  • همایش ملّی ترجمۀ قرآن کریم گرامیداشت استاد عبدالحمید آیتی، اسفندماه 89.
  • همایش ملّی تمدن شناخت: پژوهشکده فرهنگ اسلام و ایران، اردیبهشت 1390، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
  • همایش هزاره شاهنامه: دانشگاه فردوسی، اردیبهشت 1390.
  • ششمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی: دانشگاه مازندران، خرداد 1390.
  • اولین همایش بین المللی گسترش زبان و ادبیات فارسی چشم‌انداز، راهکارها و موانع دیماه 1390.
  • همایش بین المللی بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی دی ماه 1390، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
 • کسب مقامها و جوائز علمی
  • رتبه اول آزمون دکترای رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی 84.
 • سوابق مدیریتی و اجرایی
  • مدیر گروه آموزشی زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 81- 80.
 • مقالات
  • نگاه صوفیان و عارفان به امام رضا (ع)
  • .نقد جناس مضارع در کتب بلاغی
  • .بررسی آوا شناختی اطباق در تجوید و قرائت قرآن کریم
  • .پیشنهاد طرح تهیه فرهنگ آموزشی فارسی به فارسی برای خارجیان
  • .مقایسه تحلیلی "آی آدمها" و "کولیرا" دو شعر ازنیما و نازک الملائکه
  • .نگاهی به مثنوی از منظر دستور نقشگرای هلیدی
  • .فرهنگ آموزشی فارسی: راهکارها و رویکردها
  • .پیشنهاد طرحی آواشناختی جهت بررسی بلاغی نسخه بدلهای حافظ
  • .آموزش آواهای فارسی به فارسی آموزان خارجی
  • .تناسب گریزی در بلاغت بر پایۀ اصل همکاری گرایس و تئوری تناسب
  • .ترجمه های قرآنی پشتوانۀ سترگ زبان و ادب فارسی
  • .بررسی آواشناختی علم تجوید
  • .مترجمان قرآن:یاریرسانان دیروز و امروز زبان پارسی
  • .توان های بالقوّه و بالفعل زبان فارسی در واژه سازی
  • .زبان فارسی یگانه رسانه تمدن ایرانی اسلامی
  • .مقایسه حافظ و سعدی بر پایه دستور نقشگرای هلیدی
  • .گوی خورشید در میدان رستم و اسفندیار
  • .فرایندهای ساختواژی در شاهنامه فردوسی
  • .بررسی علمی انتقادی متون آموزش زبان فارسی جامعه المصطفی العالمیه
  • .پیشنهاد طرحی آواشناختی جهت تدریس آواهای فارسی به فارسی آموزان خارجی
  • .اصوات نرمکامی شده و دومخرجی در زبان عربی
  • .چالش های فرامرزی زبان فارسی: گذشته، حال و آینده
  • .واکاوی خطاهای دستوری فارسی آموزان عرب در فراگیری جمله های اسنادی فارسی
 • کسب مقامها و جوائز علمی

  رتبه اول آزمون دکترای رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی 84.

 • کسب مقامها و جوائز علمی

  مدیر گروه آموزشی زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 81- 80