حجت حسین زاده

۱۳۹۹-۰۷-۰۹
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم اسلامی رضوی تاریخ و ساعت مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی و کارشناسی ارشد اعلام شد.
۱۳۹۶-۰۸-۰۸
به گزارش روابط عمومی دانشگاه انتخابات تشکل های دانشجویی دوشنبه 8 آبان 1396 در ساختمان شماره 1 برگزار گردید.